Belanda Bor - English


y


ya [] pron.s/o I, me (sp. var. -a)
yad tɔ (yat tree, 2 disease, sickness) n medicine ka yad tɔ
yak 1n adjility 2adj fast
yaak₁ v.i cry {yak tɔ}
yaak₂ v.i be adjile
yak ? n cry
yak tɔ (yaak cry, 1 death) n mourning, funeral ka yak tɔ
yaar v.t pull
yat [yāt] {yad tɔ} n tree {baꞌd yat} {bund yat} {ji yat} {ndu yat} {yad tɔ} ka yat
ye [] pron.s/o (s)he, him, her (sp. var. -e)
yec [yéc] n pregnancy
yege [yēgē] n another ka yege
yen [yén] {yend mac} n fire wood ka yen
yeeŋ 1v.t shake something 2v.t move 3v.i challenge
yeeŋo v.d be satisfied
yey [ye᷆y] n canoe, boat ka yey
yɛɛ [yɛ̂] n behaviour ka yɛɛ
yɛn dem this, these
yɛɛr v.t select, choose {ji yɛrɛ}
yi [] pron.s/o you (sg) (sp. var. -i)
yii ? 1v.t accept, agree to 2v.i be convinced, agree
yic [yi᷆c] n broom, sweeper ka yic
yid [yīd̪] n voice {yid bul} ka yid
yid bul (yid voice, bul drum) n music ka yid bul
yiiꞌd v.t find, meet