Belanda Bor - English


t


taab v.t touch
taba [t̪ábà] {tab Runga} n tobacco
tabi [t̪ābī] {tab kon} n yeast
taak v.t cook, do
taal v.t cook {ꞌdak tal}
talaga ? Bw (Arabic) n bullet
tan ? n sneeze ?
tarbija ? Bw (Arabic) n table
teed v.t control, make something go well
tek adj 1paralyzed 2bitter {kɔŋɔ mu tek}
ten [t̪ên] {tend ꞌdak} n pot stand, table for pots ka ten
teen v.t support
teng [t̪e᷄ŋg] n rim, edge, border ka teng
teeŋo v.d go, leave
ter [t̪ér] n load, burden ka ter
tɛk mod strong
tɛngɔ [tɛ̄ŋgɔ́] n sugar cane
tɛɛr v.t think
ti₁ [] prep under
ti₂ [] con then, for this reason
tii ? adv well
ti . . . clas under {gi ti kic} {ti baꞌd} {ti tuk baꞌd} {ti tuk ciŋɔ} {ti yit}
ti baꞌd (ti . . . under, baꞌd arm) n under arm ka ti baꞌd
ti tuk baꞌd (ti . . . under, baꞌd arm) n elbow ka ti tuk baꞌd
ti tuk ciŋɔ (ti . . . under, ciŋɔ hand) n elbow ka ti tuk ciŋɔ