Belanda Bor - English


ny


nyakɔ [nyākɔ̀/ká nyīr] {nyar danɔ} n girl, daughter ka nyir
nyaan v.t plaster, glue, pin, crush
nyaŋ [ɲa᷆ŋ] n crocodile ka nyaŋ
nyaar v.t cut {ji nyar ŋut ley} {nyar cul} {nyar ꞌdel}
nyar cul (nyaar cut, cul penis ?) n circumcision nyar ka cul
nyar ꞌdel (nyaar cut, ꞌdel 1 skin) n cutting of skin nyar ka ꞌdel
nyayɔ [ɲāyɔ̄] n hapiness
nyego ? n jealousy
nyel [nyēl] n hammer ka nyel
nyɛɛl v.t roll
nyɛrɛ [ɲɛ́rɛ̀] n 1authority {ji nyɛrɛ} 2lord
nyɛɛt 1v.t laugh 2v.i laugh
nyɛtɔ ? n laughter
nyi . . .₁ part plural noun {ji nyi dak}
nyi . . .₂ der small {gɔt nyi kuyo} {ji nyi dak} {nyi cɛrɔ tinɔ} {nyi kand cɛlɔ} {nyi kaw} {nyi kic} {nyi kɔbɔ} {nyi lɛlɔ} {nyi mac} {nyi mac} {nyi waŋ} {nyi wuro} nyi lɔŋɔ
nyi cɛrɔ tinɔ (nyi . . . small, cɛrɔ star, tinɔ evening) n evening star
nyi kand cɛlɔ (nyi . . . small, kal groundnut, cɛlɔ 1 leg) n ankle ka nyi kand cɛlɔ
nyi kaw (nyi . . . small, kaw belt) n bead ka nyi kaw
nyi kic (nyi . . . small, kic honey) n bee ka nyi kic
nyi kɔbɔ (nyi . . . small, kɔbɔ chain ?) n link of chain ka nyi kɔbɔ
nyi lɛlɔ (nyi . . . small, lɛlɔ stone, rock) n gravel, pebble ka nyi lɛlɔ
nyi lɔŋɔ (nyi . . ., lɔŋɔ testicle) n scrotum, sac of testicles ka nyi lɔŋɔ
nyi mac₁ (nyi . . . small, mac fire) n small fire
nyi mac₂ (nyi . . . small, mac fire) n bullet, cartridge ka nyi mac
nyi miyo {nyi miny danɔ} n sister (any) nying nyi miyo

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >