Belanda Bor - English


ngb


ngbanga [ngbàngà] n court case, court hearing
ngbangba Bw (Bviri) n ceiling
ngbi adv forever
ngbilili adv silently
ngbiŋ ? con until
ngbom [ngbo᷄m] n okra, vegetable type
ngbɔcɔ Bw (Bviri) n tributary, joining of rivers