Belanda Bor - English


l


lac [lác] n urine, pee
lagini n housefly ka lagini
laaï v.t exchange
lak [lāk] n tooth {lak lɛc} nyi lak
lak lɛc (lak tooth, lɛc elephant) n tusk ka lak lɛc
lakpa [lākpā] {lakp mbiro} n sweet potato
lam [la᷆m] n luck, fortune
lanja [lànjà] {lanj cam} n competition
lany adv straight
lek [lék] n dream ka lek
leek 1v.t dream 2v.i dream
leeng v.t hear, listen {leengo}
leeng ? v.i understand
leengo (leeng hear, listen) 1v.d be quiet 2v.t hear something
leeny 1v.t loose something 2v.i be lost
leer v.t mix
ley [le᷆y] n domestic animal {ji nyar ŋut ley} ka ley
lɛb [lɛ́b] n tongue {lɛb mac}
lɛb mac (lɛb tongue, mac fire) n flame ka lɛb mac
lɛc [lɛ̄c] n elephant {lak lɛc} ka lɛc
lɛkɔ [lɛ̀kɔ̄] n light
lɛl [lɛ᷆l] {lɛnd danɔ} n grave, tombstone ka lɛl
lɛɛl v.t shave
lɛlɔ [lɛ́lɔ́] n stone, rock {nyi lɛlɔ} ka lɛlɔ
lɛɛny v.t melt something

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >