Belanda Bor - English


k


[] n wound ka kà
ka . . . [] part plural noun
kaac 1v.t arouse, wake up 2v.i arise, get up
kac ? n arising, getting up
kaca, kurca adv there
kaad 1v.i go, pass by 2v.t pass
kaꞌd bɛɛ (kaꞌdɔ salt, thickness of something (leaves, grass, forest)) n potash, local salt
kaꞌdɔ [kādɔ̄] n salt {kaꞌd bɛɛ}
kafa Bw (Bviri) n table for drying or storing things, stand {kur kafa} ka kafa
kal [kàl/ɲí kâl] {kand danɔ} n groundnut {nyi kand cɛlɔ} nyi kal
kal ? n town
kaam v.t take, give
kan [kán] con when
kaan v.t hide something
kán [kân] adv here
kánɔ adv here
kaŋ adv there
kar (kar . . . place) prep in place of, instead of, in, at
kar . . . der place {kar} {kar beꞌdɔ} {kar cad gifi} {kar fi} {kar funji} {kar mac} {kar nyɔw} {kar tɔ} {yoor kar koꞌdo ni koore ?}
kar beꞌdɔ (kar . . . place, beeꞌdo sit, live, remain) n chair ka kar beꞌdɔ
kar cad gifi (kar . . . place, caad sell, gifi thing) n market ka kar cad gifi
kar fi (kar . . . place, fi water) n water place ka kar fi
kar funji (kar . . . place, funji teaching, lesson) n school ka kar funji
kar mac (kar . . . place, mac fire) n fireplace ka kar mac
kar nyɔw (kar . . . place, nyɔɔw buy) n market ka kar nyɔw