Belanda Bor - English


g


ga . . . der big {ga fala} {ga fi}
ga fala (ga . . . big, fala knife) n sword ka ga fala
ga far ? n concern
ga fi [gà fī] (ga . . . big, fi water) n sea, ocean, big river
ga kal ? n capital
galɔ [gàlɔ̄] {gand mondu} n granary, grain storage ka galɔ
gaam v.t catch (something in the air)
ganga [gàŋgà] n ostrich ka ganga
gara [gàrà] n bell {gara ndɔt}
gara ndɔt (gara bell, ndɔt door) n doorbell ka gara ndɔt
ge₁ [] pron.s/o they, them
ge₂ [] pron.pos.ia their
ge₃ [] pron.rf they, them
ge₄ [] pron.prep them
gen ? ques what
gɛlɛ [gɛ̀lɛ̀] {gɛnd bur} n custom ka gɛlɛ
gɛlɔ [gɛ̄lɔ̄] n crab ka gɛlɔ
gɛɛr v.t build
gi . . . (gifi thing) der thing {gi ciŋɔ} {gi jal fi} {gi kïc} {gi kwaï bongu} {gi lɔr waŋ} {gi nenɔ} {gi ti kic}
gi ciŋɔ (gi . . . thing, ciŋɔ hand) n bracelet ka gi ciŋɔ
gi jal fi (gi . . . thing, jaal scoop, fi water) n scooping dish ka gi jal fi
gi kïc (gi . . . thing, kïc belly, stomach) n intestine ka gi kïc
gi kwaï bongu (gi . . . thing, kwaaï sew, mend, bongu item of clothing) n needle, thread, sewing machine ka gi kwaï bongu
gi lɔr waŋ (gi . . . thing, lɔɔr look, see, waŋ 1 face) n mirror ka gi lɔr waŋ
gi nenɔ (gi . . . thing, neeno see) n glasses, spectacles ka gi nenɔ

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >