Belanda Bor - English


b


ba adv not, no
baa ? n father
baꞌd [bád] n arm {baꞌd bongo} {baꞌd yat} {ti baꞌd} {ti tuk baꞌd}
baꞌd bongo (baꞌd arm, Bongo Bongo person) n sweet potato ka baꞌd bongo
baꞌd yat (baꞌd arm, yat tree) n branch ka baꞌd yat
baag ? v.t build
baal v.i turn quickly, swing around
balɔ [bàlɔ́] {band awɛdɔ} n green vegetable ka balɔ
banda [bàndá] n swamp ka banda
baŋ adj remaining, other
bar [bàr] n stony area {bar adigi} ka bar
bar adigi (bar stony area) n pond, pool of water
batanya Bw (Arabic) n blanket
baay ? v.t miss
beeꞌd ? v.i live, remain
beeꞌdo v.d sit, live, remain {kar beꞌdɔ}
beeno v.d come
benɔ [bēnɔ̄] part will (future imperfective, hearsay)
bey [bêy] n salt
bɛ₁ n cloud
bɛ₂ n thickness of something (leaves, grass, forest) {kaꞌd bɛɛ}
bɛ₃ n beauty
bɛɛꞌd v.t shake something
bɛl [bɛ́l] n dura, sorghum
bɛɛl v.t move, raise something