Belanda Bor - English


ü


ü [ʊ̀] con and
ü-₁ (u on, over) clas on {ükwɔt}
ü-₂ [ʊ̀] part will (future)
übit [ʊ̀bīt] n hook ka übit
ücir [ʊ̀cīr] n tortoise nying ücir
ücɔkara n vegetable type
üꞌdügwec n lizard type nying üꞌdügwec
üꞌdwɔy (ꞌdwɔy 1 moon) n sky
üfot [ʊ̀fōt̪] n herb type nying üfot
üganyɔ n monitor lizard nying üganyɔ
ügwol n anteater ka ügwol (?)
ükal [ʊ́kāl] n bug, dung bettle nying ükal
ükenga n cock nying ükenga
ükïc (kïc belly, stomach) n stomach (outside) u ka kïc
ükolo n centipede nying ükolo
ükɔdɔ n hedgehog nying ükɔdɔ
ükɔndɔ n pumpkin
Ükɔt [ʊ́kɔ̄t] n name of man
ükwer n gourd type
ükwɔt (ü- on, kwɔt house, room) n roof (outside) ka ükwɔt
ülɛt (lɛt finger) n knuckle ka ülɛt
ülik [ʊ́līk] n bat nying ülik
üliny [ʊ́líɲ] n warrior nying üliny
ümbɔlu {ümbɔnd bɛl} n mushroom
ümbur [ùmbūr] n blade nying ümbur

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >